دیروز گوشه ای از کلمات آقا را می خواندم ...
در گوشه ای از متن، خوشحال بود انگار...
می گفت خوشحالم ...شنیده ام  گفته است : ما به امریکا اعتماد نداریم..... حسن روحانی 
خوشحال شدم....

جای خوشحالی دارد حتما....