واقعیت درون فیلم،

"واقعیت چشم فیلم ساز" است

و به عبارت بهتر، صورتگر

"عالم درونی خود او "ست.

لهذا اگر فیلم ساز واقعیت را،آنچنان که هست، دیده باشد فیلم نیز به این واقعیت نزدیک خواهد شد و الا نه.


سید مرتضی آوینی

آیینه ی جادو