تک.تک. بسیجی های خمینی 

فدای یک لحظه دلتنگیت.

....آقای خامنه ای.خامنه ای