اروپایی‌ها تبعیّت از سیاست آمریکا کردند؛

او ما را تحریم کرد،اینها هم تبعیّت کردند؛ 

او علیه ما تبلیغات کرد، اینها هم تبعیّت کردند.

خب، ما چه کار کنیم؟


در قضایای مختلف، اروپایی‌ها بودند که ابتدای به دشمنی کردند...

خب چه‌کار کنیم ما با اینها؟ 

برویم التماس کنیم؟ برویم بگوییم آقا با ما بهتر از این باشید؟

 ما کاری نکردیم با اینها..