هر فرصتی یک تهدید نهفته دارد،

 امسال که خاندان هاشمی و ایل و تبارش به مناصب رفتند،

فرصت خوبیست که رسانه های انقلاب به خصوص رسانه ی ملی فضایی را فراهم کند، و اوضاع را به کونه ای مدیریت کند و حقاقی را به گونه ای بنمایاند که آخرین فرصت این قماش با شد. رسانه ها باید این فرصت را به آخرین فرصت هاشمی و اعوان و انصارش تبدیل کنند و به مردم بفهمانند که اگر این عده در این فرصت نتوانستند کاری بکنند دگیر مجالی برای آنها نیست.....

هرچند شاید این توقع با توجه به پای لنگ رسانه ی ملی و  توانایی های رسانه  هایِ قماش غربگرا، از روزنامه های زنجیره ای گرفته تا بی بی سی فارسی، زیاد از حد باشد....